Regulamin Konkursu

NA STRONĘ INTERNETOWĄ

GRY, KTÓRE POLECAM

 

§1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie im. Zjednoczonej Europy.

Sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Oławie oraz pozyskani sponsorzy;

 

§2. Cele Konkursu

 • poznanie i promocja uzdolnionej informatycznie młodzieży
 • rozwijanie zainteresowań informatycznych młodzieży,
 •  popularyzowanie wykorzystania komputera do rozwiązywania problemów,
 • stworzenie możliwości szlachetnej rywalizacji uczniów najzdolniejszych,
 • promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • stworzenie zaplecza edukacyjnego poprzez zaangażowanie uczniów i nauczycieli w tworzenie pomocy dydaktycznych w oparciu o media elektroniczne,

 

§3. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.

 

§4. Terminarz Konkursu

-         Ogłoszenie Konkursu oraz rozesłanie do szkół zaproszeń do 22 marca 2019 r.

-         etap międzypowiatowy - Finał Konkursu – przeprowadzi komisja powołana przez ZSP nr 2 w Oławie dnia 15 kwietnia 2019 r.

-          

§5. Zasady prowadzenia Konkursu

 1. Do udziału w konkursie uczniowie są zgłaszani przez swoich nauczycieli.
 2. Warunki udziału w konkursie:
 • wykonanie strony internetowej pod tytułem – A to Polska właśnie zwanej dalej Projektem,
 • projekt musi być zgodny z pozostałymi postanowieniami regulaminu,
 • dopełnienie wszystkich wymienionych w regulaminie formalności, takich jak np. zgłoszenie ucznia, zarejestrowanie Projektu.
 1. Projekt zgłoszony do konkursu musi być stworzony specjalnie dla celów konkursu.
 2. Projekty muszą spełniać następujące warunki:
  1. Nie mogą zawierać treści oraz elementów, których wykorzystywanie jest związane z opłaceniem odpowiednich licencji (np. zdjęcia z płatnych serwisów, licencje ZAIKS).
  2. Projekty zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z polskim prawem. Między innymi oznacza to przestrzeganie praw autorskich i nie zamieszczanie treści powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne. Wszystkie cytaty (teksty, zdjęcia, itp.) muszą posiadać informację o źródle pochodzenia oraz autorze.
  3. Muszą posiadać podstronę z informacją o autorze i szkole

§6. Zgłoszenie uczestników oraz przesłanie prac.

     Zgłoszenia do etapu powiatowego należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wydrukowaną kopię formularza wraz z podpisem opiekuna należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną

Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 2
im. Zjednoczonej Europy
55-200 Oława
ul. 3 Maja 18E
tel/fax 071 303 45 49

     @: zsp2olaw.tygryski@gmail.com z tytułem Kreator

 1. Zgłoszenia udziału w konkursie będą przyjmowane w terminie
  do 5 kwietnia 2019r.
 2. Do etapu powiatowego każda szkoła (zespół szkół) może zgłosić maksymalnie 3 uczniów.
 3. Prace projektowe muszą zostać umieszczone na dowolnym serwerze.
 4. Formularze można pobrać ze strony www.zsp2olawa.edu.pl/kreator 

 

§7. Komisja Konkursowa

 1. Projekty zgłoszone i umieszczone na serwerach będą dopuszczone do finału i oceniane przez jury, w skład, którego wejdą wytypowani nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych .

§8. Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagrody konkursowe zostaną wręczone podczas Finału Konkursu, który odbędzie się dnia 15 kwietnia 2019r. na terenie szkoły organizatora.
 2. Proponowane nagrody: akcesoria komputerowe, książki.

§9. Przebieg Konkursu.

 1. W czasie trwania Finału Konkursu każdy z jego uczestników zaprezentuje swoją pracę przed Komisją Konkursową, która dokona ustalenia kolejności konkursowej zaprezentowanych prac.
 2. Sposób oceny prac przez Komisję Konkursową:

 Każda strona będzie oceniana wg podanych kryteriów: design, treść, technologie.

- zawartość - treść, obrazy, zdjęcia i inne elementy, unikalne treści w prezentacji.

- design - wygląd graficzny strony, czytelność, przejrzystość, estetyka, wykonanie, kompozycja, staranność, unikalność.

- nawigacja - menu pomagające w poruszaniu, wyszukiwarka na stronie, mapa strony i inne elementy.

- szybkość - czas ładowania strony głównej i podstron.

- dostępność - spójność danych, dostosowanie do różnych rozdzielczości, działanie pod różnymi przeglądarkami, kontrast między tłem a tekstem, wielkość czcionki, łączenie kolorów.

- technologie - ważne czy strona jest napisana tylko przy pomocy HTML, czy zostały użyte także inne technlogie (PHP, ASP, JavaScript, DHTML, Flash itd.). Będziemy zwracać uwagę na to, czy strona oparta jest o darmowe skrypty, CMS-y, czy została wykonana w całości przez autora.

- prezentacja – w tej części sprawdzana jest umiejętność mówienia, wiedza w zakresie wyznaczonym przez temat, umiejętność formułowania odpowiedzi, umiejętność obrony własnego stanowiska, sprawność oraz poprawność językowa.

L. p.

Kryterium oceny

Maksymalna liczba p -tów

1

Zawartość - treść, obrazy, zdjęcia i inne elementy, unikalne treści w prezentacji.

20

2

Design - wygląd graficzny strony, czytelność, przejrzystość, estetyka, wykonanie, kompozycja, staranność, unikalność.

10

3

Nawigacja - menu pomagające w poruszaniu, wyszukiwarka na stronie, mapa strony i inne elementy.

10

4

Szybkość działania - czas ładowania strony głównej i podstron.

10

5

Dostępność - spójność danych, dostosowanie do różnych rozdzielczości, działanie pod różnymi przeglądarkami, kontrast między tłem a tekstem, wielkość czcionki, łączenie kolorów.

10

6

Technologie - ważne czy strona jest napisana tylko przy pomocy HTML, czy zostały użyte także inne technlogie (PHP, ASP, JavaScript, DHTML, Flash itd.). Będziemy zwracać uwagę na to, czy strona oparta jest o darmowe skrypty, CMS-y, czy została wykonana w całości przez autora.

30

7

Prezentacja strony - w tej części sprawdzana jest umiejętność mówienia, wiedza w zakresie wyznaczonym przez temat, umiejętność formułowania odpowiedzi, umiejętność obrony własnego stanowiska, sprawność oraz poprawność językowa.

10

-

Razem

100

       Nie będą ocenianie prace zawierające treści obraźliwe, pornograficzne, komercyjne itp.

§3. Postanowienia końcowe

 1. Za autora pracy nagrodzonej w rozumieniu niniejszego paragrafu rozumie się osobę zgłaszającą do Konkursu Stronę WWW, której przyznano nagrodę lub wyróżnienie przewidziane regulaminem.
 2. Organizatorowi Konkursu względem nadesłanych prac, bez żadnych dodatkowych ustaleń przysługuje prawo:

-         wprowadzenia do pamięci komputera;

-         publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia;

-         wystawienia, wyświetlenia, zamieszczenia w Internecie.

  3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Konkursu.

Zadanie konkursowe:


Opracować stronę internetową pod tytułem:

A to Polska właśnie


• Wymagane jest umieszczenie informacji o następującej treści: „Strona została wykonana na potrzeby konkursu Kreator”.

• Grafika umieszczona na stronie musi być autorska.

Wymagania, co do sposobu tworzenia strony (technologie):

• Mile widziane jest skorzystanie z technologii dodatkowych, takich jak JavaScript, Flash, Python i innych

• Strona musi poprawnie wyświetlać się w następujących przeglądarkach: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera.

• Promowane są rozwiązania autorskie.

Pozostałe informacje są zawarte w dołączonym regulaminie.
Terminarz - od 15 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. – etap szkolny
FINAŁ POWIATOWY- 15 kwietnia 2019

Organizatorzy :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie

Osoba kontaktowa: Agnieszka Jurczak