Panel logowania

Regulamin organizacji powiatowego konkursu informatycznego z zakresu Urządzeń Techniki Komputerowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie oławskim

 

 

§1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie im. Zjednoczonej Europy. Sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Oławie oraz pozyskani sponsorzy.

 

§2. Cele  konkursu

 - Rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży.
- Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych.
- Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i  zdobywania nowych umiejętności.
- Stworzenie uczniom możliwości rywalizacji uczniów najzdolniejszych.
- Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.
- Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 

§3. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Udział w Konkursie mogą brać indywidualnie uczniowie klas I, II, III i IV szkół ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu i zgłoszenie do konkursu szkoły przez formularz zgłoszeniowy.
 3. Uczestnik zgłasza się do konkursu u nauczyciela prowadzącego zajęcia z informatyki w szkole do której uczęszcza.
 4. Do pierwszego etapu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie, bez limitu miejsc.
 5. Zgłoszenia do konkursu dokonują nauczyciele informatyki w wyznaczonym terminie.
 6. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową, dotyczące zakwalifikowania uczestników do konkursu, przyznania miejsc, punktów i nagród są ostateczne.
 7. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej.

 

§4. Organizacja i zasady oceny prac Konkursu

 1. Konkurs składa się z trzech etapów.
 2. Za prawidłową ocenę rozwiązań zadań konkursowych odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa.
 3. Rozwiązania niezgodne z regulaminem, a w szczególności niesamodzielne, nie są oceniane i powodują dyskwalifikacje uczestnika.
 4. Pierwszy etap polega na rozwiązaniu testu on-line z zagadnień UTK w swojej szkole.
 5. Do drugiego etapu kwalifikują się osoby z najlepszymi wynikami z poszczególnych szkół oraz dodatkowo 3 osoby z najwyższym wynikiem punktowym. W tym etapie uczestnicy konkursu rozwiązują test on-line w siedzibie organizatora.
 1. Do trzeciego etapu kwalifikują się 3 osoby z najlepszymi wynikami, w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilku uczestników o zwycięstwie w konkursie zadecyduje dogrywka.
 2. Etap trzeci – finałowy, to część praktyczna, polegająca na zamontowaniu poszczególnych podzespołów komputera, opisu otrzymanych podzespołów, itp. O wyniku  trzeciego etapu decyduje czas wykonania i precyzja. Wszyscy finaliści pracują na takim samym sprzęcie.
 3. Podczas etapu finałowego, czas wykonania zadania może zostać ograniczony na 20 minut od zakończeniu prac najszybszego uczestnika.

 

§5. Komisja Konkursowa

 1. Siedzibą Komisji Konkursowej jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie. Do zadań komisji konkursowej należą:

- Opracowanie zadań konkursowych.
- Przygotowanie Konkursu od strony organizacyjnej i technicznej.
- Ocena prac i wyłonienie zwycięzców.
- Powiadomienie uczestników o wynikach.
- Zabezpieczenie tajności materiałów konkursowych i samodzielności pracy uczniów w trakcie zawodów finałowych.
- Wydanie zwycięzcom dyplomów i nagród.